Remisser

2018

Granskning Dp 1876 Öster Mälarstrand 2018-04-12

Remiss FÖP 63 Erikslund 2018-04-09

Yttrande V-ås Flygplats 2018-03-14

Överklagan SKANSKA 2018-01-23

Kommentar till överklagan SKANSKA:
Naturskyddsföreningen i Västerås har överklagat Mark- och miljödomstolens DOM med tillstånd för Skanska att öppna täktverksamhet i Erikslund.
Överklagan gäller villkor samt avsaknad av villkor beträffande skyddsområde för groddjur, såväl lekvatten som övervintringsplatser. Flertalet formuleringar rörande groddjur är endast formulerade med ”avsikt” eller ”intention” och dessutom saknas tydliga åtaganden från Västerås stad.
Åkergroda och vattensalamander är skyddade enligt Artskyddsförordningen vilket ger att det är förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Naturskyddsföreningen menar att detta lagkrav skall bemötas med tydliga villkor i domslutet.
Naturskyddsföreningen har i flera yttranden under målets handläggning ställt ett antal frågor angående skyddsområdet för groddjur, vilket framgår av texten i domslutet. Flertalet av dessa frågor är obesvarade från Västerås stad.

 

2017

Remiss ÖP Västerås 2026-2050 2017-10-31

Remiss Dp 1827 Kornknarren 2017-10-09

Remiss Dp 1829 Granskning Kofotsgatan 2017-10-09

Remiss Klimatprogram 2017-2020 Västerås stad 2017-02-28

Remiss Skanska Mål nr M7189-15 2017-02-17

Remiss Dp 1838 Jakobsberg 2017-02-06

Remissvar till samrådsunderlag av fiskvägar i Västerås 2017-01-14

 

2016

TTIP- Naturskyddsföreningens ställningstagande

Remiss Swerock AB ansökan om bergtäckt vid Erikslund 2016-09-15
Remiss- handlingsplan för natur- & kulturmiljö 2016-09-04
Remiss Dp 1830 Vetterslund 2016-08-19
Överklagan Öster Mälarstrand till Miljödomstolen 2016-06-22
Remiss 2 Dp 1820 Öster Mälarstrand 2016-04-22
Svar samråd vattenkraftverk vid Forsby 2016-04
Remiss Dp 1804 Ridanläggning vid Brandthovda IP 2016-03-29
Yttrande Skanska Erikslund till Miljödomstolen 2016-03-23
Remiss Dp 1831 Gotö och Barkaröby 2016-03-28
Remiss 1 Dp 1820 Öster Mälarstrand 2016-01-18

2015

2014

Våra krav inför valet 2014
Svar från Naturskyddsföreningen i Västerås gällande målnummer M 5422 10
Detta vill vi att partierna i Västerås åstadkommer
NSF yttrande angående Mälarenergi